Praktische informatie voor ondernemers

met betrekking tot het coronavirus


Het zijn uitzonderlijke tijden, zowel voor de maatschappij als voor jou als ondernemer. Sinds de recente aangescherpte maatregelen van de overheid is onze wereld ineens veranderd. Meer dan ooit vragen deze tijden om de handen ineen te slaan. Ook wij als De Kweker nemen onze verantwoordelijkheid als jouw partner voor de foodprofessional.
Jouw accountmanager staat klaar om als kennispartner te fungeren en je zo goed mogelijk te helpen met de beschikbare informatie die wij tot onze beschikking hebben. Daarnaast zullen we meedenken  in kansen en mogelijkheden. Gezamenlijk moeten we de schouders eronder zetten, om sterker uit deze crisis te komen.

Op deze pagina een bundeling van informatie die wij de  afgelopen dagen hebben verzameld, inclusief enkele links naar sites met meer informatie

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Je kunt met deze nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kan je jouw werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wilt verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling.
Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.
Voor werknemers die onder deze regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW.  Je kunt met jouw werknemers afspreken of ze werk moeten verrichten.
Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Bij de aanvraag committeer je vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van jou;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van jou;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van jou.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Betalingsachterstanden door corona?

Uitstel betalen belasting
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Voorgenomen maatregelen

Toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren
Het kabinet komt met een compensatieregeling met ‘passende maatregelen’ voor bedrijven in branches die in het bijzonder hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Bij deze bedrijven kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Zwaar weer
Er is een aantal dingen die je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

Uitstel betalen belasting
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen.

Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Huurkorting
Voor het op korte termijn verlagen van de huurprijs bestaat helaas geen wettelijke regeling. KHN heeft op dit moment actief contact met overheid, maar ook met banken én de vastgoedsector om hierin mee te denken en overheid roepen we op om diezelfde oproep te doen.

Ook kun je het gesprek met jouw verhuurder aangaan over de verlaging van de huurprijs op korte termijn. Of over het aanpassen van de voorwaarden (een huurvrije periode of een omzetgerelateerde huurprijs gedurende een bepaalde periode). Een verhuurder is immers ook niet gebaat bij een ondernemer die noodgedwongen de exploitatie moet staken en de zaak moet sluiten...
 
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen, wat betreft verkeerde informatie die wordt verstrekt. Ook wij moeten het doen met info die er op dit moment voorhanden is. Deze hebben we zo goed mogelijk proberen te bundelen, bij voorbaat excuses voor eventuele feitelijke onjuistheden.
Bronnen; KVK, Rijksoverheid, KHN


 
 
Links
Rijksoverheid:
Update 18-3-2020

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier
------
Update 16-3-2020


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

UWV:
Update 18-3-2020

https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/door-coronavirus-minder-werk-in-bedrijf-kan-ik-werktijdverkorting-voor-werknemers-aanvragen
https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting


Borgstelling MKB-kredieten (BMKB):
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten
Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen


KVK:
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bmkb/
Actuele informatie:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Publieksinformatienummer 0800- 1351
Koninklijke Horeca Nederland
https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/PosterCoronavirusinNederland-watmoetudoen.pdf
 

Inloggen bij de Kweker

Vergeten?
Inloggen

Al je gegevens en aanbiedingen op 1 plek 

Via jouw online account heb je toegang tot al je facturen, aanbiedingen, persoonlijk gegevens, exclusieve uitnodigingen en gratis consults.

Als klant registreren

Bent u een professional in food? Registreer als klant bij De Kweker en bekijk het assortiment.

Voordelen van de Kweker

 • Food en non-foodTotaalassortiment van vers en lokaal tot altijd scherp geprijsd
 • Bezorging binnen 3 uurZelf inkopen doen met het gemak van bezorging
 • Online bestellenVoor 23.00 uur besteld, de volgende dag geleverd
 • Persoonlijke aandacht Onze vakspecialisten denken graag met u mee

Heeft u al een klantenpas?

Nieuwe klanten hebben nog geen pas. Als u al zelbedieningsklant bent bij De Kweker heeft u een klantenpas van ons ontvangen.

Voordelen van de Kweker

 • Food en non-foodTotaalassortiment van vers en lokaal tot altijd scherp geprijsd
 • Bezorging binnen 3 uurZelf inkopen doen met het gemak van bezorging
 • Online bestellenVoor 23.00 uur besteld, de volgende dag geleverd
 • Persoonlijke aandacht Onze vakspecialisten denken graag met u mee